Technikum nr 1 przy Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

 

Klasa 1Ta - Technik informatyk

Klasa 1Td - Technik logistyk

 

Praktyki zawodowe:

 

Uczniowie kształcący się w zawodach Technik Informatyk i Technik logistyk odbywają w cyklu kształcenia dwie praktyki zawodowe po 4 tygodnie. Pierwsza w klasie trzeciej i druga praktyka w klasie czwartej.

Praktyki będą się odbywać w zakładach i firmach lokalnych przedsiębiorców na podstawie dwustronnego porozumienia o współpracy w ramach wsparcia dla kształcenia zawodowego uczniów.

 

Języki obce nauczane w Szkole:

 

język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski

 

Zajęcia do wyboru w klasie pierwszej:

 

muzyka/plastyka

 

Baza dydaktyczna Szkoły:

 

Szkoła z prawie stuletnią tradycją jest wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny. W roku szkolnym 2017/2018 do dyspozycji uczniów oddaliśmy dwie nowoczesne pracownie: komputerową i biologiczno-chemiczną. Pracownia komputerowa została wyposażona w najnowszy sprzęt: komputery z systemem Windows 10 Pro, tablety graficzne o rozdzielczości 2540 dpi, drukarkę 3D, skaner 3D, zestaw do Akademii Cisco Basic. W pracowni biologiczno-chemicznej znajdują się między innymi stanowiska laboratoryjne  z umywalkami i stół demonstracyjny z digestorium, umożliwiającym bezpieczne prowadzenie doświadczeń. Posiadamy skomputeryzowaną bibliotekę z czytelnią, aulę wyposażoną w profesjonalny system multimedialny, zmodernizowany radiowęzeł, obserwatorium astronomiczne, nowoczesną halę sportową z siłownią, salą lustrzaną do aerobiku, kompleks boisk sportowych „Orlik” i krytą strzelnicę sportową. Na terenie szkoły funkcjonuje kawiarenka, a w czasie przerw uczniowie mogą odpocząć w estetycznej strefie relaksu.

 

Oferowane zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

 

Proponowana oferta zajęć uwzględnia różnorodne zainteresowania uczniów i służy wszechstronnemu ich rozwojowi. Są to: matematyka w biznesie, zajęcia ekologiczne, klub debat oksfordzkich, zajęcia artystyczne, koło teatralne, koło strzeleckie, świat w obiektywie kamery, zajęcia z astronomii i astrofotografii oraz zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego.

Dodatkowo uczniowie mogą realizować się na zajęciach pozalekcyjnych, uczestnicząc w kole teatralnym i astronomicznym, redagowaniu szkolnej gazetki „Sobieskiego 22”.

 

Najważniejsze osiągnięcia szkoły:

 

W rankingu „Perspektyw” wśród najlepszych liceów zdobyliśmy po raz kolejny tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”;

Zostaliśmy uhonorowani tytułem „Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej”, przyznanym nam przez członków Akademii Mistrzów Mowy Polskiej jako placówce życia publicznego, mającej niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców polszczyzny;

Otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów” – tytuł świadczy o tym, że nasza szkoła przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień młodzieży; wyróżniono nas też tytułami: Szkoła Nowych Technologii, Wiarygodna Szkoła, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

 

Uczniowie zdobywają laury w różnorodnych dziedzinach:

 

·         Katarzyna Bukalska została laureatką XLIII Olimpiady Historycznej oraz laureatką Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;

·         Marcin Dziadkiewicz uzyskał tytuł laureata XLV Olimpiady Historycznej, a także finalisty XLIV Olimpiady Geograficznej;

·         Katarzyna Juszczyszyn jest laureatką, zdobywczynią brązowego medalu w Międzynarodowym Konkursie „Elementy teorii chaosu w ekologii”, jest także laureatką XV Ogólnopolskiego Jubileuszowego Konkursu na Pracę „Fizyka a Ekologia”;

·         Wojciech Fokczyński – lider „Akademii Liderów” ogólnopolskiej Fundacji Świętego Mikołaja – w nagrodę za swoją aktywność odbył rejs po Morzu Śródziemnym;  uczeń wywalczył także II miejsce w XVII Wojewódzkim Konkursie o Unii Europejskiej;

·         Ewa Kaczorowska uzyskała tytuł laureatki konkursu – „Technologie energetyki odnawialnej” oraz zdobyła II miejsce w wojewódzkim konkursie historyczno-literackim „100 lat Niepodległości”;

·         Wiktor Małysa jest laureatem II konkursu „Laur Młodego Ekonomisty” oraz finalistą VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie „Discover Canada 2019”,

·         Kamila Dymarek zajęła I miejsce w XXI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, uzyskując możliwość podjęcia studiów na wielu renomowanych uczelniach wyższych;

·         Daniel Wydmuch został czwartym mówcą w Polsce, a Klaudia Mika otrzymała wyróżnienie w XIX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego, zaś finalistą tegoż konkursu w 2018 roku został Michał Świtała;

·         Daniel Wydmuch zdobył I miejsce w województwie śląskim, a XI w kraju w XVII Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego English ACE;

·         W konkursie „60 sekund” ogólnopolskiej akcji „Czytaj PL” film Kacpra Garcona jury oceniło jako najlepszy w Polsce;

·         Dawid Bogawski został finalistą XXIII Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyka a Ekologia” im. prof. M.F.Pazdura;

·         Kamil Przybyła został finalistą polsko-ukraińskiego konkursu z fizyki „Lwiątko”;

·         Aleksandra Malcher i Michał Flak znaleźli się wśród 10 laureatów Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”;

·         Drużyna debatancka znalazła się w gronie finalistów V Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu oraz Ogólnopolskiego Turnieju „Polska między Wschodem i Zachodem”, zajęła też III miejsce w Śląskim Turnieju Debat oksfordzkich;

·         Michał Flak zajął IV miejsce w Konkursie o Laur Młodego Ekonomisty;

·         Aleksandra Malcher zwyciężyła w XXVII Regionalnym Konkursie „Randka z Chemią”;

·         Drużyna dziewcząt w piłce nożnej zdobyła Puchar Marszałka Województwa Śląskiego i mistrzostwo Śląska w Licealiadzie Młodzieży Szkolnej „Śląska Liga Orlików”;

·         Zuzanna Luban i Martyna Machoń zdobyły II miejsce w Finale Licealiady województwa śląskiego w badmintonie dziewcząt..

Od lat organizujemy konkursy powiatowe i wojewódzkie, np. „Dni Mickiewiczowskie”, „Dni Językowe”, „Powiatowy Interdyscyplinarny Konkurs z Fizyki i Informatyki”, Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha oraz eliminacje lokalne do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.

 

Sylwetka absolwenta

 

„Jako wysoko wykwalifikowana i permanentnie doskonaląca się kadra pedagogiczna dbamy o podnoszenie poziomu jakości szkoły i efektów kształcenia, uwzględniając w planowaniu pracy i określaniu kierunku dążeń dorobek nowoczesnej wiedzy, poziom cywilizacyjny i wyzwania współczesności. Opieramy nasze działania na takich wartościach jak uczciwość, odpowiedzialność i tolerancja. Naszą misją jest zapewnić każdemu uczniowi możliwie wszechstronny rozwój oraz przygotować do samodzielnego życia. Pragniemy, aby uczniowie odczuwali satysfakcję ze swoich dokonań oraz mieli poczucie własnej wartości. Chcemy, aby nasi wychowankowie umieli sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Wspierając rodziców, przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Zależy nam, aby rodzice i uczniowie mieli satysfakcję z wyboru naszej szkoły!”

Nasza wizja związana jest z absolwentem – świadomym i kreatywnym członkiem społeczeństwa ceniącego wiedzę. Człowiekiem zdolnym do podejmowania samodzielnych decyzji w wielu obszarach: moralnym, ekonomicznym, społecznym i patriotycznym, który będzie umiał przewidywać zdarzenia i procesy ważne dla niego i najbliższego otoczenia, który posiądzie umiejętność planowania i programowania swoich i cudzych działań. Działania dydaktyczno-wychowawcze opieramy na spójności oddziaływań realizowanych we współpracy z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym zmierzającą do jak największej samodzielności w społeczności. Mamy ambicję kształtować osobowość młodego człowieka, któremu nie jest obojętne to, co się dzieje wokół niego, który jest przywiązany do najlepszych tradycji naszego narodu, który chce uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym swojego miasta, regionu, kraju i mieć wpływ na jego rozwój i przyszły kształt. Chcemy wychować człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, kreatywnego, odpowiedzialnego za siebie i innych. Wyznajemy pogląd, iż nauka jest procesem trwającym całe życie, a każdy uczeń ma prawo do pełnego rozwoju swoich zdolności intelektualnych.

 

Współpraca z innymi szkołami, instytucjami, udział w programach:

 

Co roku nasi uczniowie uczestniczą w wykładach, zajęciach warsztatowych i laboratoryjnych na wyższych uczelniach, co służy popularyzacji osiągnięć naukowych, poszerzaniu wiedzy, pogłębieniu zainteresowań i wymianie doświadczeń. Systematycznie odwiedza nas ponad 15 uczelni, prowadząc warsztaty i wykłady. Są to między innymi: Politechnika Śląska  i Politechnika Częstochowska, Uniwersytety: Jagielloński, Śląski, Opolski i Łódzki, Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Czerpiąc doświadczenie z realizacji programu „Informatyczne Zielone Garnizony” i współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – opiekunem Lokalnej Akademii Cisco w naszej szkole, chcemy zachęcić uczniów zainteresowanych informatyką do wyboru klasy matematyczno-fizycznej. Program zajęć dodatkowych z informatyki realizowany w tej klasie obejmuje podstawy technologii komputerowej, tworzenia sieci, mobilności i bezpieczeństwa, wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień sieci, modelowania i drukowania 3D oraz programowania robotów (we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej).

Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej poszerzają wiedzę i zdobywają nowe umiejętności, uczestnicząc w zajęciach na Uniwersytecie Jagiellońskim i Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza. Uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk przyrodniczych biorą udział w konkursach organizowanych przez uczelnie i Pałac Młodzieży w Katowicach.

Politechnika Częstochowska objęła patronatem klasę o profilu biznesowym. W ramach współpracy z uczelnią, młodzież uczestniczy w wykładach z rachunkowości, badań operacyjnych, inżynierii produkcji i usług oraz marketingu międzynarodowego, analizy strategicznej oraz komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Współpracujemy także z Urzędem Statystycznym w Katowicach i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Efektem współpracy z Politechniką Częstochowską oraz Politechniką Śląską są organizowane w naszej Szkole Regionalne Konkursy Matematyczne im. Stefana Banacha dla szkół ponadpodstawowych pod patronatem Starosty Lublinieckiego, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Dla wszystkich zainteresowanych uczniów organizujemy spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami oraz jednodniowe praktyki w firmach lub instytucjach, które mają na celu poznanie tajników wymarzonej przyszłej pracy.

Od kilku lat w Szkole działa Klub Debat Oksfordzkich. Sprawdzianem umiejętności debatanckich jest udział drużyn w turniejach i Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich. W kwietniu 2019 roku wzięliśmy udział, na zaproszenie generała brygady Wiesława Kukuły, w warszawskiej konferencji inaugurującej projekt „KRWIoOBIEG TERYTORIALSA”, propagując tam idee przeszczepów. W turnieju debat oksfordzkich, zorganizowanym w Katowicach przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej i Akademicki Klub Debat Uniwersytetu Śląskiego zajęliśmy II miejsce. Na początku marcu 2019 roku drużyna Mickiewicza brała udział w II Charytatywnym Turnieju Debat Oksfordzkich „Debatuj z sercem”, organizowanym w II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu, gdzie zbieraliśmy środki na wycieczkę dla dzieci po przeszczepach. 27 marca 2019 roku braliśmy udział w VII Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu. Jesienią 2019 roku, w zorganizowanej przez Związek Górnośląski XI Edycji Śląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich, dotarliśmy do finału, gdzie 6 grudnia wywalczyliśmy wicemistrzostwo naszego województwa.

W ramach klubu debat, szkoła współpracuje z Przystankiem Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, Związkiem Górnośląskim (Śląski Turniej Debat Oksfordzkich i Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. W. Korfantego), Akademickim Klubem Debat Oksfordzkich Uniwersytetu Śląskiego, Fundacją Edukacyjną G5 w Poznaniu, Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców.

 

Współpraca międzynarodowa:

 

Wzorowo układa się nam współpraca ze szkołą partnerską Hans-Thoma-Gymnasium w Lörrach. Wspólne projekty realizowane są we współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży „JUNGENDWERK”. Ostatni wspólny projekt nosił tytuł „Stare i nowe stolice Kraków i Berlin”.

Równolegle współpracujemy z Młodzieżowym Domem Kultury w Lörrach, gdzie uczniowie realizują warsztaty artystyczne oraz projekty w ramach programów Unii Europejskiej Erasmus+ w Niemczech, Turcji, Francji i we Włoszech.

Współpracujemy również z Międzynarodową Organizacją AIESEC, organizując dla uczniów warsztaty językowe.

 

Działalność innowacyjna oraz realizacja projektów:

 

W każdym roku poszerzamy ofertę edukacyjną, wdrażając innowacje pedagogiczne. W roku 2017 przystąpiliśmy do programu Ministerstwa Obrony Narodowej i uruchomiliśmy 1 z 12 funkcjonujących w całej Polsce, innowacyjnych klas, realizujących program „Informatyczne Zielone Garnizony” we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – opiekunem Lokalnej Akademii Cisco w naszej Szkole. Program zajęć obejmuje podstawy technologii komputerowej, tworzenia sieci, mobilności i bezpieczeństwa, wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień sieci oraz modelowania i drukowania 3D oraz programowania robotów (z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej).

Uczniowie klas biznesowych realizują innowację pedagogiczną „Ekonomia, matematyka i informatyka kluczem do sukcesu w biznesie”.

Młodzież bierze udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, w Programach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości: „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo” i „Otwarta Firma”, w ramach których uczy się prowadzić działalność gospodarczą i zarządzać własnym biznesem.

W ubiegłym roku dużym zainteresowaniem cieszyła się klasa realizująca innowację pedagogiczną, w której prowadzony jest projekt edukacyjny „Bliżej Ziemi – zajęcia z ekologii”. Został on opracowany z myślą o wykorzystaniu bazy dydaktycznej, w tym pracowni biologiczno-chemicznej i fizycznej. Program uwzględnia przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekologii, fizyki, chemii, przyrody, edukacji prozdrowotnej. Praca na zajęciach uczniowie wykorzystują metody doświadczalne i badawcze, w oparciu o materiały opracowane przez nauczycieli. Część zajęć odbywa się w terenie, gdzie uczniowie pobierają próbki, które następnie analizują i opracowują w pracowni.

 

Ponadto:

 

·         co roku przystępujemy do ogólnopolskiej akcji „Maraton pisania listów” z Amnesty International. Na początku grudnia, dla upamiętnienia daty podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ludzie na całym świecie piszą listy poparcia dla tych, którzy spotkali się z niesprawiedliwością ze strony rządów. Maraton cieszy się dużą popularnością wśród uczniów, ucząc empatii i demokracji. Akcja umożliwia młodym ludziom poznawanie świata poprzez losy bohaterów Maratonu.

·         zgodnie z kalendarzem wyborczym, organizujemy prawybory parlamentarne i prezydenckie z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie dzięki temu wydarzeniu mają możliwość zapoznania się z mechanizmami tej części demokracji, śledzą kampanie wyborcze, wyrabiają swoje zdanie na tematy polityczne. Uczą się odpowiedzialności i zachowania obywatelskiego. Po ogłoszeniu wyników wyborczych w kraju, z zainteresowaniem porównują zdanie młodych ludzi z decyzjami ogólnokrajowymi.

·         od kilku lat Szkoła wspiera swoich uczniów, a nauczyciele koordynują ich projekty, które wygrały konkursy Akademii Liderów Fundacji św. Mikołaja.

 

Projekt „Lubliniec – miasto wielu historii”, realizowany wśród uczniów szkół lublinieckich, pokazał bogactwo tradycji i historii naszego miasta. Lider projektu, Wojciech Fokczyński, wraz z uczniami – wolontariuszami zorganizowali cztery wydarzenia, spotkania w różnych ciekawych miejscach Lublińca i opowiedzieli ich historię swoim młodszym kolegom. Dotyczyły one między innymi: 100-letniej historii harcerzy w Lublińcu, tradycji Jednostki Wojskowej Komandosów, historii św. Edyty Stein, życia i działalności Ślązaków – patronów naszych ulic, oraz historii naszej Szkoły.

Projekt „Rozmawiamy bez granic” również był skierowany do uczniów szkół średnich i starszych klas szkół podstawowych Lublińca i okolic. Liderka projektu, Aleksandra Just, z grupą wolontariuszy podczas czterech spotkań w Lubitece, auli naszej szkoły i w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu zarażała uczestników swoją pasją do debat oksfordzkich, rozmów na ważne tematy w kulturalny sposób. Zorganizowali warsztaty z prelegentami z całej Polski, zaprosili do współpracy też seniorów, aby rozmawiać ponad pokoleniami.

Obydwa projekty rzeczywiście wyłoniły liderów naszej małej społeczności. Wojtek i Ola oraz wolontariusze nabyli umiejętności realizowania swoich pomysłów, organizowania środków i wydarzeń, a także angażowania się tych młodych ludzi w ważne sprawy naszego środowiska.

We współpracy ze Stowarzyszeniem „Inny wymiar” młodzież uczestniczyła w projekcie społecznym „Zobaczmy się”, którego celem było uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób niewidomych oraz edukacja w zakresie prawidłowej pomocy.

Cała społeczność szkolna systematycznie angażuje się w różnorodne akcje charytatywne, udzielając wsparcia potrzebującym.